Piotr Wojtas

Piotr WojtasPiotr Wojtas, Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, Absolwent Wydziału Radiotechnicznego Politechniki Odesskiej – specjalność: konstruowanie i technologia aparatury radiowej (1980 r.), dwóch kierunków studiów podyplomowych tej uczelni: Technika Radiowa oraz Automatyzacja i Elektryfikacja Przemysłu 1987 r.) oraz kursu specjalnego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej – Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie (2004 r.). Stopień doktora uzyskał na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (2011 r., tytuł pracy doktorskiej: "Wpływ integracji systemów dyspozytorskich i konfiguracji sieci telekomunikacyjnych na ich niezawodność i funkcjonalność").

Ma 30-letni staż w pracy naukowo-badawczej (specjalizuje się w dziedzinie łączności górniczej). Kierował i był głównym wykonawcą projektów badawczych oraz projektów celowych, prowadził i współrealizował kilkanaście prac statutowych. Współautor kilkunastu systemów i urządzeń telekomunikacji górniczej. Wdrożył kilkadziesiąt systemów łączności i alarmowania w zakładach górniczych. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautor ośmiu patentów oraz dwóch polskich norm. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) w zakresie: BHP w górnictwie podziemnym – urządzenia elektryczne, łączności przewodowej i telekomunikacyjnej w górnictwie oraz elektryfikacji w górnictwie. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym (2000 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (2005 r.). W 2008 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Wynalazczości nadanym przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii. Posiada stopień generalnego dyrektora górniczego II stopnia (2007 r.). Członek sekcji górniczych Polskiej Akademii Nauk. Redaktor naczelny miesięcznika "MiAG" ("Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa").

Kontakt:
Instytut Technik Innowacyjnych Katowice
ul Leopolda 31
40-189 Katowice

tel. +48 32 200 77 00
email: wojtas@emag.pl