Marek Michalak

Marek MichalakMarek Michalak, starszy specjalista badawczo techniczny w Zakładzie Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Ukończył studia wyższe na Politechnice Wrocławskiej, na kierunku Elektronika, na specjalności Telekomunikacja Rozsiewcza w roku 1996. W tym samym roku podjął pracę w Instytucie Łączności, gdzie pracuje nieprzerwanie do dziś. W trakcie pracy w Instytucie Łączności zrealizował szereg prac badawczych w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej. Specjalizuje się w metodach badań kompatybilności elektromagnetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem badań emisji zaburzeń i komór pomiarowych. Jest również autorem bądź współautorem kilkunastu publikacji z tej dziedziny. Od roku 2006 szczególne miejsce w jego pracy naukowo-badawczej zajmują zagadnienia związane ze środowiskiem elektromagnetycznym w środowiskach specjalnych, w tym w podziemnych wyrobiskach kopalni, a także badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń górniczych. Jest zastępcą kierownika badawczego Laboratorium Badań EMC (AB 666) oraz pracownikiem wzorcującego Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC (AP 016), pełniąc również funkcję kierownika ds. jakości w obydwu laboratoriach. Bierze czynny udział w pracach międzynarodowych i krajowych organizacji normalizacyjnych. Reprezentuje Polskę w pracach Podkomitetu A ds. pomiarów zaburzeń radiowych i metod statystycznych Specjalnego Międzynarodowego Komitetu ds. Zaburzeń Radiowych (CISPR). Jest reprezentantem Instytutu Łączności - PIB w pracach Komitetu Technicznego KT 104 ds. kompatybilności elektromagnetycznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Kontakt:

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy,
Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej,
pok. C/18
ul. Swojczycka 38
51-501 Wrocław

tel: +48 71 3699 824
e-mail: m.michalak@itl.waw.pl