Centrum Badań Środowiska Elektromagnetycznego Kopalń

BannerGwałtownie rozwijająca się automatyzacja procesów wydobywczych powoduje stosowanie coraz większej liczby złożonych systemów elektrycznych i elektronicznych, których poprawność działania bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pracy pod ziemią. Mając powyższe na uwadze, w dniu 4 października 2010 roku wymienione poniżej instytucje:
 
1. Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
2. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
3. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy,
4. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. ,

podpisały umowę konsorcjum naukowo – przemysłowego pt. „Środowisko elektromagnetyczne podziemnych wyrobisk górniczych”, które ma na celu opracowanie projektów, zaleceń technicznych i aktów normatywnych dotyczących zdefiniowania środowiska elektromagnetycznego podziemi kopalń i jego wpływu na bezpieczeństwo funkcjonalne w oparciu o kompleksową analizę i badanie tego środowiska.
Proponowany zakres prac ma charakter nowatorski w skali kraju i Unii Europejskiej i wpisuje się w aktualną tendencję rozwoju automatyzacji procesów wydobywczych. Członkowie konsorcjum przekonani są, że realizacja proponowanego zadań umożliwi podjęcie odpowiednich kroków organizacyjnych i prawnych, które są niezbędne do ujednolicenia sposobu badania specyficznej grupy wyrobów w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego elektrycznego wyposażenia kopalń. Dodatkowym celem podjętych działań będzie zwiększenie świadomości w środowisku zawodowym (poprzez seminaria, szkolenia, publikacje), odnośnie zagrożeń związanych z brakiem kompatybilności elektromagnetycznej oraz poprawą jakości procesu projektowania, atestacji, budowy i eksploatacji urządzeń górniczych.
W konsekwencji podstawową korzyścią powinno być zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ludzi oraz eksploatowanych urządzeń elektrycznych i systemów teleinformatycznych.